Category Archives: Discussion About Human Rights

መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ገጽ መጽሓፍ Ermias Zere ብዕለት 04/11/2018 ዝተጻሕፈ እሞ ብፍቓድ ሓው ኤርምያ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴምክራት ዝሳነ ስለኾነ ናብ ኣንበብተይ ንኽበጽሕ ዘስፈርክዎ ሕጡበ ጽሑፍ እዩ።

ሓው ኤርምያስ ዘርአ ብዘለዎ ልዑል ዝኾነ ሊበራላዊ ዝማእከሉ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ ብቀጻሊ ኣብ ናይ ብሕቱ ገጽ facebook ዘቕርቦም ዓሞቕቲ ጽሑፋት ንህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕ ዓቢ ኣበርክቶ ካብ ዝጻወቱ ዘለዉ ኤርትራዊ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ይቕመጥ።

———————————————————-

ሃገር ንኽትምራሕ ግባኣት ሰባኣዊያን መሰላትና እንታይ ምዃኖም ካብ ሕጂ ንህዝቢና ብዝተኻእለና መጠን ከነንቅሕ ይግባኣና እዩ ዋና መሰረታዊ ውሕስነት ሓንቲ ሃገር ሰባኣውያን መሰል ህዝባ ተኸቢሩን ተሓፊሩን ምስ ዝኽበር ጥራይ እዩ ህልውናኣ የዕጋቢ ክኸውን ዝኽእል ። ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 27 ዓመታት ደፋእታዊ ድኽመት ናይ ቋጠባ ፡ ፖሎቲካ ፡ ትምህርቲ ፡ መሰል ክረአ ዋላ እኳ እንተኻኣለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንብድሕሪ ሕጂ ናይ’ዚ ነገር ፈዋሲ ሓይሊ ክትክእ ዘኽእሎ ዓቕሚ ብግቡእ ክርዶኦ ምእንታን ሚሁራት ኤርትራያን ዜጋታት እጃምኩም ክትገብሩሉ ዝግባኣኩም ሳዓት ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ ።

ኤርትራ ፡ ንመጻኢ ክህልዋ ዝኽእል ምንዮትና ፡ መሰረታቅያን መሰል ደቂ ሰብ ተኸቢሩ ብጎነጻዊ መልክዕ ዘይኮነ ብሕጊን ቅዋምን ተደሪኹ ዝማሓደር መንግስቲ ምፍራይ እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ካኣ ንምሕደራ እታ ሃገር grass root adminstration ተጠቒምና መንግስቲ ይኹን ጽፍሒ መንግስቲ ሓይሊ ከም ዘይህልዎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስራሕ ከድልየና እዩ ። ሕሉፋት ኣካይዳ ሕመቕና ንመጻኢ ክህሉ ዘለዎ ተስፋታትና ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም እንተዳኣ ክንእርመሎም በቒዕና ።

እንባኣርከስ ካብ ህጂ ከነንጸባርቆ ዝግቡኡና ነገራት እንተሎ መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ ።