Category Archives: Social Sciences

ጥንታውያን ጣዖታት ግብጺ ከም ተራ ቃላት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ

ነቲ ንፈልጦስ ማዕረ ክንደይ ኮን ንፈልጦ ንኸውን?

1. በዓል

በዓል ልደት

በዓል ፋሲካ

በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ

በዓልቲ ቤተይ

በዓል ቤትካ

በዓል ናጽነት. . . ወዘተ

2. ኣቱም

ኣቱም ሰብኣይ

ኣቱም ሰብ ቀደም

ኣቱም የሕዋት/ኣሓት. . . ወዘተ.

3. ኣሜን

ጎይታ ይባረኽ – ኣሜን

ስምካ ይቀደስ – ኣሜን. . . ወዘተ.

4. መዓት

መዓት ወሪዱና

መዓት መጺኡኒ

መዓት እዮም ኔሮም. . . ወዘተ.

ነዘን ኣርባዕተ ኣብ ላዕሊ ተጠቒምናለን ዘለዋ ከም በዓል፣ ኣቱም፣ ኣሜንን መዓትን ዝብላ ቃላት ኣብ መዓልታዊ ዝርርብ ኮነ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ብብዝሒ ካብ ንጥቅመለንን ዝውቱራትን  ከምኡ ድማ ኣዝየን ኣገደስት እየን። ኪኖ ተራ ቃላት ሓሊፈን’ውን ንፍሉይ ኣጋጣሚታትን ትሕትናዊ ኣገላልጻን የገልግላ።

ከም ሓቂ እዘን ቃላት እንክድመጻ ዝኾነ ሰማዒ ብፍሉይ ኣተኩሮ እዩ ኣቓልቦ ዝገብረለን። ንኣብነት: በዓል-ልደት ኣብ ኣመንቲ ክርስትና ፍሉይ መዓልቲ እዩ። በዓል/ቲ ቤተይ ክንብል ከለና ድማ ንኽልተ ብሓባር ዝነብሩ መጻምዲ ዘገልግል ፍሉይ መግለጺ እዩ።

ንምዃኑ ከም’ዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ቅላት ክንጥቀም ከለና  በቲ ሓቅስ እንታይ ኮን ኢና ንብል ዘለና? ስም ሓያላት ጥንታውያን ኣማልኽቲ ግብጺ ንጽውዕ ከም ዘለናስ ማዕረ ክንደይ ፈሊጥናዮ ንህሉ? እዞም ሎሚ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ንኣምን ዝብሉ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ቀደም ዘመን ክንደይ ኣማልኽቲ ኔሮሞም ኮን ይኾኑ? ዝብሉ ብቐሊሉ መልሲ ዘይርከበሎም ብዙሓት ሕቶታት ተደርዲሮም ይርከቡ።

ቋንቋ ትግርኛ  ኣስማት ጣኦታት ከም ተራ ቃላት ወሲዱ ክጥቀመሎም ክትርኢ; እዋእ እዚ ህዝቢ በቲ ቀደም ዘመን ኣምላኺ ጣዖታት እዩ ኔሩ ማለት ድዩ ክትብል ትግደድ። ብሓቂ ድማ ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ሓቅነት ከልብስዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣሰራት ኣለዉ። ንኣብነት፥ መንግስቲ ዝብል ቃል ከም ዝውቱር ንሓደ ዓለማዊ ስልጣን ሒዙ ንህዝቢ ዘመሓድር ኣካል የስምዕ። በቲ ሓደ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል ፍሉይ መጸውዒ በቲ ልዑል ናይ ልዑላን ሰማያዊ መንግስቲ ዝፍለጥ መንግስቲ የመልክት። እቲ ጸገም ዝፍጠር ነቲ ዓለማዊ መንግስቲ ናይ’ዛ ምድሪ ከኣሊ ስለዝቑጸር ኣዝዩ ክቡርን ዘይድፈርን ከም’ኡ ድማ ከም’ቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ዝኾነ፣ ናይ’ዛ ምድራዊ መንግስቲ ነባሪ ይቑጸር።  ስለ’ዝኾነ ድማ ዝኾነ በዓል ስልጣን እምብረ መጠን ክብረ ልዕልና ይውሃብ። እዚ ድማ ነቶም ዓመጽቲ ገዛእቲ ዘይተኣደነ ተድላ እዩ።

ስለ’ዚ እቶም፥ ንጥቀመሎም ቃላት ብልክዕ ምስ ዘይንፈልጦም ካብ ዝህብዎ ኣገልግሎት ዘውርድዎ ዕንወት ክበዝሕ ይኽእል። ስለምንታይሲ ከይተረድኣና እቲ መሰረታዊ ትርጉሞም ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንጥቀመሎም ክንህሉ ስለንኽእል። ስለ’ዚ መሰረታት ቋንቋ ምጽናዕ መወዳድርቲ የብሉን።

በዓል፣ ኣቱም፣ ኣሜንን መዓትን፥ እቶም ሓያላት ኣማልኽቲ ግብጻውያን

ቃላት መሰረት ናይ ሓደ ቋንቋ እዮም። መቦቆላዊ ምንጪ ናይ’ዞም መሰረት ናይ ቋንቋ ዝኾኑ ቃላት ክትፈልጥ ድማ ሰፊሕ መጽናዕትን ምርምርን ከም’ዘድሊ ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ይሕብሩ። ሓሓንሳብ ጊና ብወዝቢ ጎፍ ዝብሉኻ ተረኽቦታት ኣይስኣኑን።

ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መሰረታዊ መቦቆል ቋንቋ ትግርኛ ኣድህቦ ክገብር ዝደረኸኒ ጸሓፍን ፍላስፋን ኣማኑኤል ሳህለ ናብ ሓዳስ ኤርትራ ዝጸሓፋ ጽሕፍቲ አያ ዝነበረት። ወላ’ኳ ዕለቱ ብልክዕ ኣይዘክሮ ከባቢ 2005 ከም’ዝነበረ ግና ቅሩብ ይስወጠኒ። ኣብ’ታ ጥንታውያን ኣማልኽት፣ መናፍስቲ፣ ደቂ ሕድርትናን ልምድታትን ህዝቢ አምባታት መጠራን ከስከሰን ብመልክዕ ፋንታዝያዊ ቀሪባ ብጉሩም ቃላት ዝወቀበት ንኡስ ጽሕፍቲ ብዛዕባ “በዓል” እተስተማቕር ጽሕፍቲ ነበረት።

እዛ ጽሕፍቲ ኣዝያ ስለዝመሰጠትኒ ብዛዕባ ጥንታውያ ኣማልኽቲ ዘለኒ ኣፍልጦ ከዕቢ ዝሕግዙኒ ጽሑፋት ሕልፍ እናበልኩ የንብብ እየ። ንኣብነት ኣብ 2007 ዘንበብክዋ “Gods of Ancient Egypt”; ኣብ ግብጺ ብዙሓት መላእኽቲ ከምዝነበሩ ክመሃር ክኢለ።

ካብ’ዞም ብዙሓት ኣማልኽቲ፥ ኣርባዕተ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ከም ተራ ቃላት ዓቢይ ቦታ ሒዞም ምስ ረኸብክዎም ተገረምኩ።

ንምዃኑ እዞም ኣማልኽቲ መን እዮም?

1. በዓል – Ba’al

Baal_egyptian_godኣምላኽ ኩነታት ኣየርን ፍርያምነትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ባዓል፣ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ኣማልኽቲ ግብጻውያን እዩ ዝነበረ። ኣብ ገለ ክፋል ግዜ ውን ቋንቋ ሄብርው ስም ናይ ኣምላኽ – የሀወህ ጌሩ ይጥቀመሉ ኔይሩ።

በዓል ኣብ ልዕሊ ንፋሳት፣ በርቂ፣ ነጎዳ፣ ዝናብን ፍርያምነትን ፍሉይ ሓይሊ ከምዝነበሮ የእመነሉ።

Ba’al Hammon – እዚ ሎሚ ግዜ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ብፍሉይ ወንኻ ዝሰለበ; በዓል ሕማመይ; ኢልና እንጠቀመሉ ኣገላልጻ መሰረቱ ምስ  ኣምላኽ ጣዖት በዓል ዝተኣሳሰር ኮይኑ ትርጉሙ ድማ “ኣምላኽ ፍርያምነት” ማለት እዩ።

ሓደ ሰብ, ናይ ሕማመይ እንተኢሉ ናይ ፍርያምነተይ እዩ ዘስምዕ።

 

2. ኣቱም – Atum

Atumኣቱም ማለት እቲ ኩሉ ዝፈጥር ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣቱም ንባዕሉ ካብ ወላ ሓደ  ከምዘይተፈጥረ ይእመነሉ። ድሕሪ ፍጥረቱ ድማ ነቶም ናይ መጀመርታ ሹን (Shu) ተፍኑትን(Tefnut) ዝበሃሉ ኣማልኽቲ ካብ ምራቑ ፈጠረ።

ኣቱም፥ ኣምላኽ ናይ ኩሎም ኣማልኽቲ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ኣምላኽ ናይ ፈርዖናት ግብጺ ነበረ። “ወዲ ኣቱም” ዝብል ድማ ኣብ ኩሎም ሰም ነገስታት ይውሰኽ ነበረ።

መበቆል ናይ ኣቱም ድማ ትም ዝብል ቃል ግብጻውያን ኮይኑ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ።

 

3. ኣሜን – Amen, Amun, Amkon

Amenኣሜን ርእሲ ጣዖት ቴባን  (Theban diety) ከምዝነበረ ይዝንቶ። ተበን ሓንቲ ካብ ገጠር ዓዲ ናብ ኣዝያ ሓያልን ዓባይን ከተማ ንግስነት ዝተቐየረት ነበረት። ኣሜን ድማ ንግሶም ነበረ። ኣሜን ድሕሪ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ምስቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ መልኣኾም, Ra, ስሙ ብምጥባቕ Amun-Ra ብዝብል ኣምላኽ ናይ ኩሎም መላእኽቲ ኮነ።

ትርጉሙ ድማ: “እቲ ስዉር; ምስጢራዊ ምስሊ” ማለት እዩ። እቲ ሓቀኛ መንነቱ ድማ ፈጺሙ ዘይግለጽ ተባሂሉ ይግለጽ ነበረ።

 

4. መዓት – Ma’at

Captureመዓት ስብኣዊ ምስሊ ኣምላኽ ናይ ሓቂ፣ ሚዛን፣ ስርዓት፣ ስኒት፣ ሕጊ፣ ሞራልን ፍትሕን የመልክት። ካብ ኣምላኽ ክብሃል ድማ ዝያዳ መግለጺ ባህርያት ክበሃል ይከኣል።

መዓት ንጠፈጥሮን ሕብረሰብን የመልክት ነበረ።

ብግብጻውያን መዓት ከም መግለጺ ስነ-ምግባርን ሞራላውን ዜጋታት ይጥቀምሉ ነበሩ። እዚ ድማ ሓደ ግብጻዊ ኣብ ሂወቱ ምሉእ ክኽተሎ ዝነበሮ መንገዲ የስተምህር። ንስድራ ቤት፣ ሕብረተ-ሰብ፣ ሃገር፣ ኣከባብን ኣማልኽትን ብእኽብሪ ከገልግሉ ድማ ይኹስኩስ።

መደምደምታ

ካብ’ዚ ንኡስ ጽሑፍ ክንመሃሮ ዝከኣል እንተሃልዩ ቋንቋ ትግርኛን ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛን ምስ ጥንታዊ ቋንቋ ግብጺ ወይ ፈርዖናት ብዙሕ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከም ታሪኽ’ውን እዚ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቕመጥሉ ዘለው ኣከባቢ ምድረ ፑንቲ ተባሂሉ ክምዝፍለጥን ፈርዖናት ግብጺ ይበጽሕዎ ከምዝነበሩ ይዝንቶ።

 

ካንሰር ኤርትራውያን ይቐዝፍ; ስርዓት ህግደፍ ከኣ ትም ኢሉ ይዕዘብ

(ኣቐዲሙ ብእንግሊዘኛ ተዳልዩ ዝነበረ ጽሑፍ)

መእተዊ

ካብ ምኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሰነድ ምርኩስ ብምግባር ተርእዮ ዝርግሐ ሕማም ካንሰር ኣብ ሆስፒታላትን ሃገራዊ ማእከል ላቦራቶሪ ጥዕናን ኤርትራ 2000 – 2010″ (Trends in the Incidence of Cancer in Eritrean Hospitals and Eritrean National Health Laboratory 2000-2010) ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ 19,636 ሰባት ናይ ካንሰር ኣፈናዊ መርመራ ከም ዝተገብረሎም; ካብዚ ኣቶም ድማ እቶም 9,482 ግዳይ ካንሰር ኮይኖም ከምዝተረኽቡ ኣብ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣብ ጆርናል ፋርማሲካውን ስነ-ሂወታዊ ሳይንስን ዓዲ እንግሊዝ ተሓቲሙ ዝወጸ መጽናዕቲ ይሕብር። ብመንጽር ጾታ ክርአ እንከሎ፣ ካብዞም ግዳያት እተን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ; ማለት 60.82%; ክኾና ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 39.18% ከምዝኾኑ እቲ ዝተኻየደ ምጽናዕቲ የመልክት።

ብተወሳኺ፤ ካብ 2000 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ ሕማም ካንሰር ብናህሪ ይውስኽ ከምዘሎ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ተገንዚቡ። ወላ’ኳ ቁጽሪ ግዳያት ካንሰር ይወስኽ; ኤርትራ ክሳብ እዛ ሎሚ ዕለት ዜጋታታ ክሕከምሉ ዝኽእሉ ትካል ኣየተኣታተወትን ዘላ። ብሰንኩ ድማ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቤቱ ክሳቐ ኸሎ; ውሑዳት ግና ሃገሮም ገዲፎም ንሕክምና ይስደዱ ኣለዉ።

ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝተገንዘብክሉ; ትም ክብል ኣይመረጽኩን። ዝነበረኒ ዓቕሚን ሓይልን ኣኻኺበ ድማ ነዚ ዕሙቕ ዝበለን ሰፊሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ከፊላዊ ምርምራዊ ጽሕፍ ክጽሕፍ ወሲነ። ዕላም’ኡ ድማ፤ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ኣረኣእያን ንምዕባይን ንምስፋሕን ካብ’ኡ ብምብጋስ ድማ ነዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሕሰም ኣቓልቦ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ክረክብ፣ ዘድሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ድማ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮኑ ፖለቲካዊን ሲቪላዊ በርጌሳዊ ማሕበራት ክዋስኡ እዩ።

ኣብዚ ግዜ’ዚ፤ ኤርትራውያን ስቅያት ፖለቲካዊ ዓመጽ ጥራሕ ኣይኮነን ዝወርደና ዘሎ። እንታይ’ደኣ ብሰንኪ ዘይብቑዕ ምሕደራ፣ ዘይተገዳስነትን ስርቅን ዝመሰረቱ ፖለቲካዊ ውሳነታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ዝርከብ። ጥዕና መሰረት ናይ ኩሉ ንጥፈታት ስለዝኾነ; ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር ጉዳያት ጥቡቕ ዝኾነ አተክሮ የድልዮ።

ብዙሓት ተጣበቕቲ ክጽንበሩኒ ብምትስፋው; ዕላማይ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ብምሕባር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሽፍታ መንግስቲ ጸቕጢ ብፍጣር ጽ ዝኾነ ተግባራዊ ስጉምቲ ንኽውሰድ እዩ። ስለ’ዝኾነ ድማ እየ ነዛ ካንሰር ኤርትራውያን ይቐዝፍ ስርዓት ህግደፍ ከኣ ትም ኢሉ ይዕዘብ ትብል ጽሕፍቲ ናብ ክሎም በዚ ጉዳይ ትግደሱ ዘቕርብ ዘለኹ።

እዚ ጽሑፍ ዓቡይ ስለዝኾነ፤ ንኣንባቢ ብዝጥም መንገዲ ኣብ ክልተ ክፋል ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ’ዚ ቀዳማይ ክፋል ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ግዳያት ካንሰር ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ከቕርብ ክፍትን እየ። ኣብ ዝቕጽል ካልኣይ ክፋል ድማ ኩነታት ንዝርግሐን ካንሰር ኣብ ኤርትራ ብምቕራብ፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ቀንዲ ጠንቂ ምስፍሕፋሕ ካንሰር ዝኾኑ ባእታታትክድህስስ ክፍትን እየ። ብተወሳኺ ውን ስቕታ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ካንሰር; ጻውዒት ንማሕበረ ሰብ ዓለም፤ ብፍላይ ንኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ኣብ’ዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናስፋሕፋሐ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ፍሉይ ኣተክሮ ንኽገብር ፍሉይ ኣተክሮ ብምግባር ንምክልኻል ምስፍሕፋሕ ካንሰር ከምኡ’ውን ንግዳያት ኣብ ገዛእ ሃገሮም ክሕከምሉ ዝከኣል ማእከል ንክዋደድ ኣድላይ ተበግሶ ክገብር ምጽዋዕ እዩ።

ቀዳማይ ክፋል

ኣሰቃቕን ዘሰንብድን ስእልታት

ኣብዚ ግዜ’ዚ፤ ገጻት facebook ኣብ ዝኸፍተሉ ህሞት፣ ኣዝዩ ዘርዕድ ስእልታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑኒ ኣሎ። ብሰንኩ ድማ ምሉእ መዓልቲ መንፈሰይ ይርበሽ። እዞም ስእልታት(ኣብ ታሕቲ ተመልከት – ንዝፍጠር ስምዒት ኣቐዲመ ይቕሬታ ይሓትት)ዘሰንብዱ ደኣ’ምበር ከም ካልኦት ተራ መዓልታዊ ዜና ኣይኮኑን። እዚ’ኣቶም በቶም ኣብ ገጻት facebook ዝርከቡ ኣማኢት የዕሩኽተይ ኣቢሉ ዝመጹኒ ንግዳያት ካንሰር ዘርእዩ ስእልታት እዮም። መብዛሕትኦም ንሓገዝ ዝሓትት መልእኽቲ ሓዘል ተሰንዮም እዮም ዝርከቡ። ብሓቂ ዘርዕዱ ስእልታት እዮም።

17498412_1882258982046100_2088204643406305727_nስእሊ 1: ናርዶስ ጎይትኦም, ተመሃሪት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ, ግዳይ ናይ ርእሲ ሕበጥ ካንሰር

19092672_1714063768621733_7172311102160896630_oስእሊ 2: ፌቨን ሃብተኣብ, ተመሃሪት 3 ዓመት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ, ግዳይ ናይ ደም ካንሰር

Cancer-Victims-in-Sudan-2ስእሊ 3: ድኒኤል ያቆብ, ዕድመ 30, ግዳይ ናይ መቐመጫ ካንሰር

Lets-Help-Our-Eritrean-Sister-In-Khartoumስአሊ 3 ሰናይት ኣሕፈሮም ;  ዕድመ 30;  ግዳይ ናይ ሓንጎል ካንሰር ; ኣደ 6 ቆልዑ

ብምትሕብባር-ህይወት-ንምትራፍ-ንሓግዞ-Eritrea

ሰአሊ 5: ኣሽመላጽ ገበያ, ኣቦ 3 ቆልዑ, ግዳይ ናይ ደም ካንሰር

Cancer-Victims-in-Sudan-4ሰአሊ 6: ግዳይ ናይ ማህጸን ካንሰር. ኣብ 2014 ድሕሪ ምምርዓዋ ኣብ ግዜ ህጽኖት ከላ በዚ ህማም ከም ዝተጠቕዐት ፈሊጣ

17620210_197951164032258_3575560540650098464_o

ስአሊ 7: ግዳያት ሕማም ካንሰር ኣብ ካርቱም ዝርከብ ሓዲሽ ዝተደኮነማአከል መዕቆቢ ሕሙማን ካብዚኣቶም፥  4 ግዳያት ኮይኖም 2 ደቂ ኣንስዮን 2 ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ማአከል ካብ ዘለዉ፤ 3 ድማ ነዞም ሕሙማን ምሕጋዝ ማሕበር ኣቑሞም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ የሕዋት

breast _cancer_victim

ሰእሊ 8: ዮዲት፣ ግዳይ ናይ ጡብ ካንሰር

weiniareg

ሰእሊ 9: ስነጥበባዊት ቢኪ ወይኒ ሓረግ ዕድመ 41 ኣደ ብሰንኪ ናይ ጡብ ካንሰር ኣብ ካርቱም ሕክምናኣ አናተገብረላ ከሎ 19 ጥሪ 2016 ዓሪፋ።

ስለምንታይ አዮም አዞም ሕሙማን ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ኢልኩም ትግረሙ ትህልዉ ትኽአሉ ኢኹም። ከም ሓቂ አንተኾይኑ፣ አዞም ብካንሰር ተወጺዖም ዝርከቡ ሕሙማን ኣብ ሃገሮም አዮም ክሕከሙን ክእለዩን ዝግባአ ኔይሩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና አንሆ ክሳብ’ዛ ዕለተ 2017 ዓመተ ምሕረት ኤርትራ ቴክኖሎጂ ሕክምና ካንሰር ከየዋደደት ትርከብ። ወላ’ኳ፣ ኤርትራ ነቲ ብ “ሸቶታት ምልየኑም”  6 Millenium Development Goals 6 ካብ 8 ብፍላይ ኣብመዳይ ዕና ተዓዊተሉ እየ ኢላ ብዙሕ እንተዋዕውዐት፡ ካብ ሓደገኛ ዝኾኑ ሕማማትዝከላኸልን ሂወት ኣሽሓት ከድሕንዝግብኦ ዝነበረ መሰረታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ክህብ ዝኽእል ትካላት የብላን። ብሰንኩ ድማ ዜጋታታ ሕሙማን ከም ግዳያት ካንሰር ዝኣመሰሉ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፈቐዶ ሃገራት ክስደዱ ይደዱ። እቶም ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘይብሎም ድማ ናብ ባህላውን ልምዳውን ኣገባባት እናፈተኑ ብስቅያት ኣብ ቤቶም ይተርፉ።

ከም ሓቂ፤ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ሞት ዝጽበ የሎን። ስለዝኾነ ድማ ውሑዳን ሑሙማት ካንሰር ናብ ደገ ብምኻድ ይሕከሙ እዮም። እቲ ካብ ሕማም ፈሊኻ ክርአ ዘይክእል ፍቓድ መንቀሳቐሲ ካብ መንግስቲ ምርካብ እዩ። ኤርትራ ካብተን ነጻ መሰል ምንቅስቓስ ዜጋታት ዘየፍቅዳ ዝኸፍአት ሃገር ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ብሰንኩ ድማ ፓስፖርት(Passport) ምርካብ ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል ዘለዎን ነዊሕ ግዜ ይሓትት። ዝተሓላለኸ ብርዮክራስያዊ ኣሰራርሓ ቤት-ጽሕፈታትን ክሕለፍ ድማ የገድድ። ብፍላይ ወረቐት ምርካብ ከም ሓለፋ እዩ ዝቑጸር።

ብሰንኪ’ዚ ካብ 15 ክሳብ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝኾኑ ግዳይ ካንሰር ኣባላት ግዱድ ዕስክርና ሃገራዊ ኣገልግሎት(ባርነት ምባሉ ይሓይሽ) ክኾኑ ኣለዎም ወይ ድማ ግዴታኦም ዝፍጸሙም ክኾኑ ይሕተቱ። ዝኾነ ነዚ ግዴታ ምስ ዘየማልእ ፓስፖርት ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዘይሕሰብ እዩ።  ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣበይ ኔርካ ዝብል ሕቶ ስለዘሎ ፓስፖርት ብቐሊሉ ንኽረኽቡ ዝከኣል ኣይኮነን።

ስለዝኾነ ድማ; ዝኾነ ሰብ ካብ’ታ ሕማሙ ዝፈለጠላ ሰዓት ክሳብ’ታ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ዝረክብ ዘሎ ህሞት ነዊሕ ግዜ ስለዝሓትት;  ሳዕቤናት ካንሰር ኣብ ዝልዓለ ደረጃ ይበጽሕ። ኣቐዲሙ’ውን ኣፍልጦ ኤርትራውያን ኣብ ካንሰር ትሑት ስለዝኾነ ቅድመ ኩነት ዝምርመር ዳርጋ የሎን ክበሃል ይከኣል። ስለዝኾነ ግዳያት ካንሰር ናብ ሕክምና ኣብ ዝቐርብሉ ግዜ ሓደ ሕሙም ኣብ ዝኸበደ ደረጃ እዩ በጺሑጹ ዝጸንሕ።

ድሕሪ እዚ ኽሉ ዝተሓላለኸን ነዊሕን መስርሕ መንቀሳቐሲ ፍቓድ; እታ ዝቐረበትን ብዓይኒ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ግዴታዊ ዝኾነ ምርጫ እትወስደላ ሃገር ሱዳን እያ። ወላ’ኳ ሱዳን ኣፍ ደጊኣ ንኤርትራውያን ክፉት እንተኾነ;  ዝኾነ ወጻኢታት ሕክምና ብሕሙም እዩ ዝሽፈን። ወጻኢታት ድማ ክቡር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንመንበርን መዓልታዊ ወጻኢታት መግብን መጉዓዝያን ተደማሚሩ ሱዳን ንግዳያት ካንሰር ክብርቲ ሃገር እያ። ካልይ ኣማራጺ’ውን ዳርጋ የሎን።

ብዓይኒ ብቕዓት ኣገልግሎት ሕክምና ካንሰር ሱዳን ምዕቡል ዝኾነ ተክኖሎጂ ኣለዋ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ሱዳናውያን ንባዕላቶም ናብ ካልኦት ሃገራት (ናብ በዓል ህንዲ ዝኣመሰላትሃገራት)ኬይዶም እዮም ሕክምና ዝገብሩ። ብተወሳኺ፡ እኹላት ክኢላታት ስለዘየለዉ ኣገልግሎት ክትረክብ ነዊሕ ግዜ ክትጽበ ኣለካ። ስለዚ ድማ ግዳያታ ምስቲ ዝረኽብዎ ትሑት ምእላይ ኣብ ቆጸራን ካልእን ዘሕልፍዎ ግዜ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ስቓይ ይውስኸሎም።

ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ; ሕሙማን ሱዳን ናብ ዝበጽሕሉ ግዜ ድሮ ተዳኺሞም እዮም ዝጸንሑ። ንተወሳኺ ግዜ ከጸብዮም ዝኽእል ሓይሊ ዳርጋ የሎን። ኣብ ሆስፒታል ኮነ ሆቴል ንኽጸንሑ ድማ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ኣይርከብን። መነባብሮ ክቡር እዩ። ምስቲ ዝወረዶም ከቢድ ሕማም; ጸቕጢ ናይ መዓልታዊ ተወሲኽዎ ሕሙማን ዘሕልፍዎ ናይ ትጽቢት እዋናት መሪርን ኣሰቃቕን እዩ። ንኽትግምቶ ውን ከቢድ እዩ። ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ ስለዝውሰኾ ድማ ናይ ምንባር ተስፋ ይጽልምት።

ኣብዚ ፈታኒግዜ እታ እንኮ ተስፋ ዝትምነይዋ እንተላ ኣብ ግዜ ሕክምናኦም ብሰላም ከይተሰከፉን ብናይ መዓልታዊ መነባብርኦም ድማ ከይተጨነቑን እንታይ ደኣ ናብ ውራይ ክንክን ንፍሶም ጥራሕ ኣተኲሮም ዝእለይሉን ዘዕርፍሉን ስፍራ/ቤት ምርካብእዩ። ተስፋን ኩንነትን ግና ሓደ ዝኾነሉ እዋን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። አረ ፍሉይ ዕድል ጥራሕ እዩ ክበሃል ዝከኣል።

ድምጺ ስቅያት ኤርትራውያን ሕሙማን ካንሰር ተዓቢጡ ኣይተረፈን። ግዳይ ናይዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ስቓይን መከራን ዝኾነት ብዝተገብረላ ሕክምናዊ ክንክን ድማ ብተኣምር ካብ ሕማም ካንሰር ነጻ ዝወጸት ዮርዳኖስ ተስፉ ዝተባህለት ኤርትራዊ ንውሑዳን ግዱሳት ኤርትራውያን ኩሉ ዝሓለፈቶ ድሕሪ ምክፋል ነቶም ኣብ ካርቱም ዝሳቐዩ ዘለዉ ግዳያት ካንሰር ክሕገዝሉ ዝኽእሉ ተበግሶ ንኽውሰድ ሓሳብ ኣካፈለቶም። ሓሳባ ድማ ሰማዒ ረኸበ። ብ2015 ድማ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ተምስሪቱ ንጥፈታቱ ከተግብር ጀመረ።

 ወይዘሮ ዮርዳኖስ ተስፉ፡ ብዛዕባ ታሪኽ ሂወታ፣ ሂወት ግዳያት ካንሰር ኣብ ካርቱምን ዐላማታትማሕበር እናገለጸት ዝተቐድሐ ቪድዮ (ምንጪ፡)

ተስፋ ኣይትመውትን’ያ፡ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም

ኣብ ገጽ Facebook ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ተለጢፉ ዝርከብ ከምዝሕብሮ፤ ቀንዲ ሓሳብ ምምስራት ናይዚ ማሕበር ብዮርዳኖስ ተስፉ ይበገስ ደኣምበር ነዚ ሓሳብ ዝደገፉ ክኢላታት ሕጊ ብምውካስ ዘድሊ ሕግታት ብምድላው ኣብ ሰብኣዊ ምትሕግጋዝ ዝዓለመ ካብ ዝኾነ  ፖለቲካዊ፥ ሃይማኖታዊ፥ ወገናውን መንግስታውን ነጻ ዝኾነ ሕጋዊ ማሕበር ተመስሪቱ።

ጉጁለ ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ነዘን ዝስዕባ ዕላማታት ሒዛ ተበጊሳ፡

18700089_1335699776467777_7216285657346986432_n

 1. ንግዳያት ሕማም መንሽሮ ዝሕከምሉን ዝውከሱሉን ሕክምና ሓበሬታ ምሃብ ።
 2. ሞያዊ ምኽሪን ትምህርትን ንሕሙማት ምብርካት
 3. ንሕሙማት ተራኺቦም ሓሳባቶም ክገልጽሉ ዝኽኣሉ ባይታ ምፍጣር
 4. ጎስጎስን ሓበሬታን ብዛዕባ ፍወሳ ምክልኻልን ሕማም መንሽሮ ምብርካት
 5. ብዓቕሚ ጉጁለ ፊናንስያዊ ሓገዝ ንሰኡናት ሕማም መንሽሮ ምግባር
 6. ንክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ሕሙማት ኣብ መንበሪኦም ከይድካ ሞራላዊ ሓገዝን ምትብባዕን ምሃብ

ቪድዮ፡ ስርዓተ ምምራቕ ማእከል ምትሕግጋዝ  ሕሙማን

 እዞም ውፉያትን ሰብ ጽቡቕ ሕልናን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት፤ ነዚ ሓሳብ ካብ ዝተቕበሉሉ እዋን ኣትሒዞም ብዝገበርዎ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣብ ግንቦት 08, 2017 ንሕሙማን ካንሰር ብነጸ ተቐቢሉ ከማዕቁብ ዝኽእል ብዓል 9 ክፍሊ ዝኾነ ዓቢ ካንሸሎ ተኻርዮም ዘድሊ መሳለጥያታት ብምውዳድ ንኣገልግሎት ድሉው ገበርዎ። ማሕበር፤ ኣብዚ ማእከል ንዝተዓቖቡ ሕሙማን ነጻ ኣገልግሎት ይህብ።

 

ሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ፤ እዛ ማሕበር ብዝገብረቶ ቀጻሊ ጎስጋስን ሓበሬታን፤ ብገንዘብ ኮነ ሞራላ ሓገዛት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን  ኣዎንታዊ ግብረ መልሲ ከበርክቱ ግዜ ግዜ ኣይወሰደን። ማሕበር ውን ብግዲኣ ኣጋጣሚታት ብምፍጣር ዝከኣላ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ክትነጥፍ ጀመረት። ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ብዙሓን ኤርትራውያን ; ብውልቂ ኮን ብእኩብ ዝህብዎ ዘለዉ ግብረ መልሲ ንስነ ኣእምሮ ሕሙማን ዓቢ መስተርሆት እዩ ዝፈጥር ዘሎ።

ኣብ ዝተፈላያ ሃገራት ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ተፈጢረን ድማ ይርከባ። ከም ኣብነት ናይ ኖርወይ፤ ደቡብ ኣፍሪቃን እስራኤልን ክንጠቅስ ንኽእል። ገለ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝነብሩ ግዱሳን ኤርትራውያን ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሪቡ ዘሎ ስእሊ ተመልከት።

 1. ኖርወይ

Fund raising event in Norway

 1. ፕሪቶርያ, ደቡብ ኣፍሪቃ

Students from Pretoria, South Africa organized fund raising events

 1. እስራኤል

Eritreans from Israel

ቪድዮ ፡ ኣብ ማእከል ምርሕግጋዝ ኤርትራውያን ሕሙማን መንሽሮ ካብ ዘለዉ ዝሃብዎ  ምስክርነት

ካልኣይ ክፋል ይቕጽል

 

19092672_1714063768621733_7172311102160896630_o

We are All Humans

I have friends or people whom I work with who are

Devoted religious

Non-religious

Just believers

Non-believers

I have friends or people whom I work with who

Believe in the Christian God

Worship Allah

Believe in many gods

I have friends or people whom I work with who

Know God

Know about God

Know many gods

Know about many gods

I have friends or people whom I work with who

Do not know God

Do not know about God

Do not know any god

Do not know about gods.

I have friends or people whom I work with who

Do believe in God

Do not believe in God

Accepted God

Rejected God

I have friends or people whom I work with who are

Married

Divorced

Single

Monks

I have friends or people whom I work with who are

Straight

Gay

Lesbians

I have friends or people whom I work with who are

Whites

Blacks

Mixed

I have friends or people whom I work with who came from

Europe

America

Asia

Africa

Australia

And this is all what human being is.

My friends are human

The people I work with are human

I am human

We are all Humans.

Let us unite and live together!

Cancer is Killing Eritreans and the Eritrean Regime is Simply Watching (Part 2/2)

In my first part, I tried to elaborate the challenges Cancer patients are passing through. This second part will focus on the status of cancer in Eritrea, possible causes and political awareness needed to call the International community to act on the principle of basic human rights.

Cancer in Eritrea

Cancer is a global challenge. No country is immune to cancer. without a doubt, it is the most challenging health related issue for the 21thC and coming centuries for human kind. Today, cancer is the 2nd leading cause of world wide death. According to WHO reports, about 8.8 million people died in 2015. Though cancer is difficult to be cured, preventive measures can reduce cancer incidences by 30 to 50% by avoiding certain habits or not exposing to harmful radiation and/or chemicals. Developed countries are spending billions on research and development of methods to prevent and cure cancer. Because of cancer, the world is losing US$ 1.16 Trillion on cancer estimated costs.

Like all over the world, Eritrea is not free from cancer. But there is some uniqueness about this secretive and totalitarian state. Little is known about it to the world. Because of Eritrea’s secrecy and extreme censorship, it is almost impossible to get information in almost everything. Because of this, there is public awareness about health related problems. To the extreme and rare opportunity, some scientific publications are seldom are found here and there. After long time research, I came to find some important information by the help of search engines.  These rare publications have lots of information

Though no concrete and official data are readily available to the public, these scientific publications are now coming with detailed information that reveals the extent of cancer in Eritrea. They are strong enough to enhance our consciousness and scope of understanding about the danger and extent of cancer in Eritrea.

According to a study conducted by Adom, H., et al., 2016, cancer is becoming a growing concern in Eritrea. A research conducted based on data collected from Management Information System of the Eritrean National Health Laboratory (ENHL), Ministry of Health, shows, 19,636 cancer cases were registered between 2000 to 2010 out of which 9,482 were positive. Women are found to be more prone to cancer than men. As it is given in the table below, 60.82% were found to be among the Eritreans diagnosed with positive cancer. registered_cancer_casesFigure 1: Cancer Incidence in Eritrea from 2000 to 2010, Source: Adom H., et. al, 2016

What type of  Cancer is killing  Eritreans most? 

For Eritreans, breast and ovary cancer among women are so prevalent and frustrating type. Almost any ordinary Eritrean has heard about it for the last 20 years. Thousands of women are victims and many of them have died after years of suffering.

What was not normal to hear two categories: (1) about men who suffer from cancer and (2) young girls to be victims of cancer. Cancer is becoming merciless disease for both sexes no matter to which age group they belong. Not only those who are already living with cancer, many Eritreans, as young as 15 years and as old as 70 years plus are under a risk of chronic cancer exposure.

The six most commonly occurring cancer types among men and women are bone, connective and connective tissue, skin, rectum, Oesophagues  and colon cancer.  However, breast cancer is dominant among women and prostate among men. The second most important cancer type in female and male were cervix uteri and prostate cancer. Bone Cancer is prevalent in both female and male. Ovary cancer is also more incident cancer type among females.

According to 2014 WHO Country Profile Report, 1,400 death report was registered for female and 800 for the male. Out of this 1,400 female, 25.6% death were caused by breast cancer, while cervix uteri and Ovary constitute 13.1% and 7.1% respectively.

cancer_cases_death_report

Figure 2: Country Cancer Profile 2012 (Source click here)

As shown in Figure below, breast cancer is widespread among women of age greater than 60 years. At this time, many mothers of age between 40 to 45 are also exposed to breast cancer. The trend looks different for Cervix Uteri. Women of age between 40 to 50 years old seem to be more exposed to Cervix Uteri while women of age greater than 50 are less exposed. Leukaemia (commonly known as blood cancer), though not significant compared to other types. It is of a great concern as it is attacking men of age between 20 to 35 seriously. While breast cancer and Cervix Uteri are dominant among female, prostate, and leukaemia are in the male.

Cancer_age_wise

Figure 3: Age-Specific Incidence rate per 100,000 in 2000-2010, both sexes (Source: Adom, H., et. al., 2016).

Dominant Cancer Types and Their Possible Causes in Eritrea

cancer_types_and_causes

If you can not read it, please click here Common Types of Cancer in Eritrea

Table 1: Cancer types and their cause

1. Contraception Pills

In general, use of contraception methods among women is believed to be one of the major sources of Cancer. Birth control methods like oral contraceptives birth control shot, birth control implant, skin patch, vaginal ring etc. are major causes f cancer among women.

Proper knowledge on how to use them is therefore vital to choose what type of contraception methods best serves in accordance the body immune system capabilities.  If they are taken without proper medical advice and check, their consequence can be dangerous.

In Eritrea, let alone to have different choices, awareness about contraception methods is very low. For example, a 2002 ERITREA DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY shows that the mean number of methods known by all women was only 4.3% and the average national use was 8%.

It is now hard to deduce that Eritrean women use contraceptive methods blindly. It is not abnormal to see women simply exchange contraception pills (if they know anything about its existence) among themselves.

During my stay in Eritrea, I have witnessed unprofessional hospital/clinic nurses(workers) bring contraceptive pills from their work place and give to their friends without any medical check and inscription at the request of the user.

The most cancer types commonly associated with contraceptive pills are breast and ovary cancer. Today, breast cancer is one of the most common cancers affecting Eritrean women. According to 2014 report by WHO, there were about 370 deaths making it 39th in the world rank.

Figure 5: Breast cancer

2. Dietary Habits or Diets

Eritrean diet system is highly dependent on cereal products and vegetables. Milk and milk products are also daily food diets though these days supply is very limited. It is hard to stay meat is consumed by the majority. In general, Eritrean diet habits are a balanced type with a complementary behavior. However, things are changing for the last 20 years.

At this time, Eritrean food habit system is changing because most of those traditional food and food products are not available. Milk and milk products are now almost non-exist or very expensive to buy. Fruits and fish are not in the habit of Eritrean diets with the exception of small geographical locations. Fruits are not widely available across the country and if they exist, they are very expensive. Though the country is blessed with 1200 km of sea coast and abundant fish resources, only about 2% of Eritreans consume fish.

Among dairy products, butter is believed to have cholesterol type which plays a positive role to protect breast cancer. Consuming organic butter increases body immune system. Especially saturated butter have strong anti-tumor and anti-cancer properties. It contains conjugated linoleic acid which has a strong character of an anti-cancer agent and immunity booster.

Before it became a luxury food and started to be consumed only for special occasions(such as wedding and holidays), it was a normal diet component in almost every house. As domestic animals diminished and cheap oil became available at the market, butter is replaced by processed oil. This has drastically changed food habits of most families.

Mothers who gave birth used to eat only butter prepared food for at least 12 days. Though it was consumed in the belief of its energy values, science has proved that it has a role to protect cancer by boosting their immune system. Newly married couples were also provided with butter prepared food for the entire period of their honeymoon. At this time, it is hard to be served with butter. And this could have added the risk of breast and ovary cancer in women.

Another diet which can have a negative effect is consumption of red meat. Though Eritreans have no habit of consuming raw red meat, some families might be affected by it to a certain extent.

In general, Eritreans are in the state of malnutrition. It is hard to get a balanced diet. In consequence, the immune system is getting weaker leading to cancer victimization.

Cancer types caused from unbalanced diets include – rectal, Oesophagues, connective and connective tissue, colon cancer and breast cancer.

3. Stress

A friend of mine sent me an important message about the effect of stress on cancer. To quote him-

“It is so disturbing to see many Eritreans are being diagnosed with cancer. You know I am reading a book by Dr. Leonardo Caldwell, balled one answer to cancer. He repeatedly talks the reason for getting cancer is stress, stress, and stress. He even openly advises for people not to do chemo or radiation, because he calls it a faster death. He recommends some ways to get out of your stress and other stuff. It sounds logical to me after reading most of the pages. If you can read the book, or listen to his youtube videos. I wish we can translate what he said and share it with others.”

I found his comments more relevant to the current condition of Eritreans. There are many reasons to live Eritreans in stress. There are so many reasons. Stress is becoming part of Eritrean life. There is economic stress, social stress, political stress and environmental stress. And research has proven that stress the main cause of cancer these days.

Studies in several countries have revealed that women in deprived areas have significantly higher rates of cervical cancer. Some of the types of cancer caused by stress include – breast cancer and Uteri Vertex cancer.

4. Consumption of Poorly Stored Cereal Grains

Improper storage of cereal grains such as sorghum, maize, millet wheat, groundnuts, lentils etc., are the major source of cancer causing fungus.  These cancer causing fungi produce toxins called “Aflatoxins”. Major fungi that produce aflatoxins are Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus which strive in warm and humid areas. Grains stored improperly and for long period of time are the favorable condition for the multiplication of these fungi. Once consumed, the consumer can be exposed to cancer.

Eritrean diet solely depends on cereal grains. Since production is not sufficient, most of its demand is imported from countries like Sudan, Ethiopia(illegal importation) and India. To my knowledge, there no Food Quality Standards that puts strict regulation on Imported Foods with the exception of few. Importation is in bulk quantity. Before distribution, those imported cereals are stored in poorly constructed storage houses owned by Eritrean Board of Grains (EBG) throughout the country and privately owned small storage house. Sometimes, these grains are stored for years without reaching to the consumer.

I had a chance to enter some warehouses owned by Ministry of Agriculture. It was hard to stay inside for more than 30 minutes or more. The odor is so strong and stinking. There was no doubt that such kind of environment was convenient for fungus developments.

Other cereals are stored by business owners for marketing. Since price depends on season and yield, usually these business owners store grains for a longer period of time leaving them to be exposed to fungi attack. On high seasons, farmers could have some excess crops produced. These crops have no proper storage systems built leaving them exposed to fungi attack.

Crops which are sensitive to cancer causing fungi include maize, groundnuts, sorghum, wheat, lentils sesame, etc. As shown in Figure

Figure 6: Maize crops attacked by fungus

Figure 7: Groundnuts attacked by fungus

Cancer caused by these toxins produced by these fungi is a leading cause of death across the world. For example, Liver cancer(as shown in the figure below) is one of the prominent type caused by Aflatoxin.

liver cancer

Figure 8: Liver cancer

5. Exposure to Ultra-Violate Rays

It is not logical to say that Eritreans can be in danger from exposure to ultra-violate rays as they live most of their days exposed to direct sun rays. In general, because of adaptation to local environment, Eritreans have a skin pigment that can protect them from UV radiation. But it varies depending on the geographical location one used to live. Highland Eritrea is relatively cooler and the sun is not burning. In the other hand, lowland Eritrea is very hot and the sun is burning. UV rays are therefore more aggressive in the Highland than the lowland. A Highlander is therefore not able to resist lowland of Eritrea.

Though most Eritreans have settlements in their respective geographical location, due to military conscription and relocation, people are always moving from one area to the other. This movement exposes them to a different environment.

Eritrea has a forced military service system. To get training, all Eritreans are obliged to go the central military training center found in the lowland. Those who are coming from the Highland are new to such harsh climatic environment. Temperature is very high(usually greater than 35 degree Celsius and almost no trees. As a result, those who join the military training from the Highland are primary victims of UV rays.

Though exposure to sunlight can have a positive effect, if one is exposed for expanded duration, it can affect the immune system of the skin thereby causing skin cancer and connective and connective tissue cancer.

6. Exposure to Asbestos – ጀሶ

Almost any Eritrean uses Asbestos for many purposes. Besides being relatively cheap, it has many uses. No one can believe that this material has a substance that can cause cancer. I remember to keep asbestos in my house all the time. Many electricians and construction workers use it like any normal construction material. It is available in all construction equipment selling centers. They have neither special packaging material nor are stored properly. People who own construction selling centers are exposed on daily basis. What these people, including me and almost all Eritreans, are now aware is asbestos can cause cancer.

Asbestos is a known substance that causes different kinds of cancer. Some of the types of cancer caused by this carcinogen are mesothelioma( rare cancer that affects thin membranes found in the chest and abdomen), lung, larynx and ovary cancer. When the person who is exposed to Asbestos smokes, the probability of cancer is aggravated. Its effect can also be expanded to family members of workers/people exposed to asbestos.

To my knowledge, there is no rules or regulation that limits asbestos use. Countries like the USA have occupation Safety and Health Administration agency responsible for safety regulations that limit asbestos use. So far, Eritreans will continue to be exposed to asbestos until enough public awareness develops and the probability of being a victim will be there.

7. Exposure to Benzene

Many Eritreans are exposed to Benzene. People who work in garages, car drivers and some construction workers use it on daily basis without any safety. Workers in industries, garages, shoe manufacturing, gas stations and people who live around, construction areas, etc are exposed to benzene.

For the last 15 years, fuel has become a scarce resource. It almost not gets it from formal gas stations. As a result, many people are engaged in selling fuels illegally. Many family houses, garages, and secret stores became distribution centers. These fuels are either stored in barrels or jerricans. The materials used to hold fuel are not proper. Often, the place is contaminated by fuels spilled. These areas become polluted by these gases. Many people swallow fuels while pumping manually from one container to another.

What is not known to Eritreans is that fuels in general and benzene, in particular, the major cause of cancer called leukemia, a type of cancer commonly known asblood cancer”. People exposed to high levels of benzene have a high probability of developing leukemia.  Children are also easily affected by benzene to become a victim of childhood leukemia.

To my knowledge, there is no any government measures that work to reduce people’s exposure to this harmful substance. And people are not aware of its potential danger.

8. Smoke (ትኪ)

Researchers have proved that smoke is the main cause of cancer. But they are all based in a cigarette as a reference. Many Eritreans consume tobacco either in cigarette form or as it is. The primary victims are men as smoking is not common among women in Eritrea. What is most important is smoke that comes from wood burning in the family kitchen.

Eritrean families depend on firewood to cook food. As women are mainly engaged in food preparation, they become primary targets. Therefore, cigarette smoking might not have such much significant in Eritrea as that of smoke that comes from fire wood burned at home. In some areas, it is not easy to get firewood. Instead of cow dung cakes (ክቦ)is used in place of firewood. Smoke that comes from cow dung cakes has harmful gas called Polycyclic Aromatic carbons. This toxic gas has a potential cause to cause cancer. 

Therefore, it is not the only cigarette that can cause cancer but indoor smoke can be a potential cause of cancer among Eritrean women.

lung cancer

Figure 9: Lung cancer

Cancer types associated with smoke are Lung, Breast Cancer, colon cancer, Oesophagues, prostate, rectal and Uteri Vertis.

9. Alcohol Consumption

Alcohol consumption in Eritrea is a special case. It is hard to say that Eritreans consume alcohol for many reasons. Commercial alcohol production is very low and expensive. What Eritreans consume most is therefore traditional beer made at home. Th percentage of alcohol of these home made beer is very low(approximately 5 to 6%).  Unless it consumed at high volume, its side effect can not be considered very risk compared to those with high alcohol content.  But there is another commercial alcohol product which is consumed widely

Eritrea produces very limited varieties of liquor. In fact, they are only four varieties. What is unique about these products is their alcohol content. They are around 40%.   Before 2000, consumption of alcohol was low compared to beer. However, starting from 2000, the only existing beer making factory has reduced its beer production and people returned to Alcohol as alcohol which was relatively available in the market. This alcoholic consumption habit has affected many Eritreans.

liquor products from asmara

Figure 10: Liquor types produced in Eritrea

Therefore, the change in habit of alcohol consumption could have an impact on the health of many Eritreans. Cancer caused by consuming alcohol include – breast cancer, Oesophagues, rectal cancer, colon cancer, stomach cancer etc.

10. Early age Sexual Intercourse and Sexually Transmitted Diseases

Though this subject is broad to deal with, in general, sexual habits of Eritreans is changing. Early sex is not unnormal today. Parallel to that, HIV/AIDS and other STDs are high these days.

For example, the study conducted by Adom, H. et al (2016) has found that cancer cases and HIV/AIDS infection were extremely high in 2005. The study has not explained why but one can learn that there is a direct correlation between HIV/AIDS and cancer. If there is any thing that can be said about 2005, it is the year of the health crisis in Eritrea.

Cancer_aids_crisis_2005Figure 11: 2005 Cancer and AIDS/HIV Crisis in Eritrea

What Happened in 2005?

Many Eritreans may remember 2005 as a year of rounding of thousands of Eritreans families, massive migration, forced payment of 50,000 Nakfa for anyone who flee the country illegally, restricted or no movement, noticeable change within the political system of PFDJ etc. In this year, coupon was introduced to distribute food ration in all major cities.

On the other hand, 2005 was a year of the health crisis. The highest number of HIV infected record and cancer cases boomed in this year.  In 2004, It can be remembered as “Year of Eritrean Health Crisis

Conclusion

Cancer is increasingly affecting Eritreans. Since 2000, the number of positive cancer cases is growing. It is affecting all ages, male and female. No one is free today from cancer.

The causes are almost easy to predict. Eritreans should have full awareness on the possible causes of cancer. The right thing is to prevent cancer. Once affected, the probably of treating it is very low. To prevent cancer, Eritreans should change their life style.

Though the government is doing nothing, it has to introduce a campaign to enhance public awareness through all possible means.

WHO and other international agencies should help Eritrea to develop its capacity of introducing preventative measures. At the same time, there is a need to build infrastructure that treats cancer inside Eritrea. Going abroad for treatment is extremely expensive for Eritreans. In addition, the life of the whole family is affected.

Those who are taking treatment in Sudan, keep your strong spirit. Cancer is more of psychological. The more you stay strong, the more you have a chance of curing. Yordanos Tesfay is a good example.

Message to those who are helping cancer victims in Sudan

I have a message to those who are working hard to help cancer victims in Sudan: BRAVO. You are hope of life. May you have guidance from the Almighty. You humanistic solidarity is more than anything.

To my fellow fighters for justice:

Let us unite. Health is basic human right. Let us make our voices heard.

 

Cancer is killing Eritreans and Eritrean Regime is Simply Watching (Part 1/2)

Preamble:

A study conducted in 2016 under a title ” Trends in the Incidence of Cancer in Eritrean Hospitals and Eritrean National Health Laboratory 2000-2010″ and published at UK Journal of Pharmaceutical and Biosciences based on data report obtained from the Ministry of Health – Eritrea of the year that ranges from 2000 to 2010 indicated that the number of cancer cases confirmed was 19,636 out of these 9,482 cases were positive for cancer. The research conducted found that cancer registered among female is the highest (60.82%) compared to male (39.18%).

The study also found that the number of cancer cases was increasing since 2000. Despite the increased cancer cases, Eritrea has not yet introduced means to treat cancer for its own citizens. In consequence, few among the thousand victims are leaving the country in masses to seek medical treatment. 

Once I looked deeper into this subject matter, I can not keep my silence. I organized by dispersed energy to write a lengthy article so that political awareness can be enhanced for taking necessary action to fight against the suffering of Eritreans by all activists, civic and political organizations. 

At this time, Eritreans are not only suffering from political oppression but also health related problems caused by mismanagement, carelessness, and corrupted political decisions. Health related subject needs extensive coverage. Hoping many activists to join me, my objective is to call the international community so that necessary actions can be taken to pressure Eritrea to do something. I am presenting you this article titled by “Cancer is Killing Eritreans and the Eritrean Regime is simply watching”

To simplify for readers, this article is divided into two parts. The first one tries to give highlights on the current situation of Cancer patients in Sudan. The second part will explore Cancer situation in Eritrea, possible causes, the silence of the dictatorial regime for the case of cancer and a call to Eritreans and International community, especially WHO to give a focus on the increasing trend of cancer in Eritrea and take necessary measures to intervene on the prevention methods and introduce necessary technology so that Eritreans can be treated at home.

PART 1/2

Painfull and Horrifying Images 

These days, every time I open my facebook page I am encountered with shocking images that put me disturbed the whole day. These images (see below – I apologize for any inconvenience) are not good news at all but sad. It is what I see from shared Facebook feeds through hundreds of my friends showing Eritreans who are victims of cancer. They are accompanied by “call for help or fund raising campaign”  messages for financial help. They are all horrifying. 

17498412_1882258982046100_2088204643406305727_n

Figure 1: Nardos Goitom, Student at Eritrean Institut of technology, Brain Tumor

19092672_1714063768621733_7172311102160896630_o

Figure 2: Feven Habteab, 3rd year Eritrean Institut of Technology Student, Blood Cancer

Cancer-Victims-in-Sudan-2

Figure 3: Daniel Yakob, age 30, victim from Pelvic Cancer

Lets-Help-Our-Eritrean-Sister-In-Khartoum

Figure 4: Senait Ahferom, age 30, mother of 6 children, brain cancer

ብምትሕብባር-ህይወት-ንምትራፍ-ንሓግዞ-Eritrea

Figure 5: Asmelash Gebeya, father of 3, victim of Blood Cancer

Cancer-Victims-in-Sudan-4

Figure 6: Victim of Ovary cancer. She became aware of her cancer when she was in her honeymoon days after she got married in September 2014

A mother patient with Stage 4 Malignant Brain Tumor

Figure 7: Ikram, A mother, and victim of Stage 4 Malignant Brain Tumor 

17620210_197951164032258_3575560540650098464_o

Figure 8: Cancer patients in the newly established reception center in Khartoum (Four Eritrean victims of Cancer, starting from the second man at the left, two men and two women and three volunteers who are are working to help those cancer patients) 

 

Figure 9: Yodit, victim of Breast Cancer

 

Figure 10: Actress Beke Weynihareg, Age 41 and mother, died in Khartoum on Jan. 19, 2016 from Breast Cancer while receiving cancer treatment

One may wonder why these Cancer patients are in Khartoum. It is true that these victims were supposed to get treatment in their home country. It is unfortunate to see in 2017 Eritrea has not yet introduced medical technology that can treat cancer. Despite Eritrea’s claim and publicity of achieving 6 out of 8 Millenium Development Goals, the country still lacks basic health services that could have saved thousands of its own people from endangering diseases. As a result, cancer victims are forced to search their own means of treatment. Anyone who seeks medical treatment the only choice is to go abroad or die at home.

Of course, no one can simply watch his/her death while death is approaching. In addition to financial burdens, to obtain permission for a medical leave from PFDJ government is not easy.  Above all, there is no free movement of people. Anyone who wants to travel abraod permission must be secured from government officials. To do this, one needs to prove his illness through medical checks and screening of government officials of respecitve duties to certify the disease is incurable inside Eritrea. To do this, the first step is to fulfilm all requirements by the state, such as compeltion of national service, aka ‘slavery’.  To get the final confirmation and then permission from the immigration department, it is time demanding, too bureaucratic and needs huge money and exhaustive. By the time the paper becomes ready, the patient is already weak and cancer has become fully developed.

At this stage, the nearby immergency  place to get first cancer treatment is Sudan. Henceforth, almost all victims go to Sudan. For this reason, Sudan is the primary hosting country for almost all cancer victims who can afford initial travel expenses. Though Sudan hospitals are welcoming Eritreans for treatment, based on the capacity of patients, it is expensive.

Though is is hard ro figure our first Sudanese health care system is not well developed. Sudan natioanls go abroad,  like to India. In addition, patients need to wait doctors for so long as there are no enough experts.  This is another big challenge

As noted above, the time they reach Sudan, they are already weak. Any additional days are hard to wait in patience. Patients can afford neither hospitals nor hotels. Living cost is expensive. In short, it is hard to imagine the suffering they pass through. The psychological problem and physical pain are more than one can think about.

The only hope they could imagine in this challenging time is, therefore, to get a place to stay and proceed their treatment.  I had no prior information what was going on in Sudan with these patients. However, an Association established in 2015 that works with the cancer victims helped to figure out about their suffering.

Hope Never Ceased: A Solidarity Association for Cancer Victims in Khartoum

According to information available on their Facebook page, an idea was initiated by a cancer survivor named Ms. Yordanos Tesfu. Having experienced cancer and passing through all the aforementioned challenges, Ms. Tesfu shared her noble idea to establish a center so that others could get relief from the bitter experience she had gone through. Her idea got the attention of friends and in October 2015, a humanitarian non-governmental and independent association was established in Khartoum legally.

Ms. Yordanos Tesfu giving briefings about history, Cancer victims in Sudan and her activity to help 

Dedicated and good hearted Eritreans took a step to establish the center Mrs. Yordanos Tesfay envisioned. Because of their relentless effort and dedication, a housing center was officially inaugurated on May 08, 2017 in Khartoum to host patients during their treatment period. The housing reception center is a compound composed of 9 rooms equipped fully to host and give full services for cancer patients who come from Eritrea.

The group named by itself, “Eritrean Group to Assist Cancer Case – ጉጅለ ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ”  has six major objectives.

18700089_1335699776467777_7216285657346986432_n

 1. To provide information to cancer patients about treatment and consultation centers.
 2. To provide professional consular services.
 3.   to create a center where patients can exchange information and share their ideas.
 4. To promote public awareness about cancer diseases and prevention mechanisms
 5. To provide financial support depending on available resources
 6. To provide psychological and financial support by visiting for those who are unable to leave their residence place

Inauguration of reception and housing center for Cancer patients in Khartoum

Eritreans residing all over the world responded positively to help the patients by organizing fund raising events. Hope never ceased. Such kind of solidarity, not only gives hope to the patients but it is a means of psychological relief to the patients as people are sending their solidarity messages, both financially and morally.

Some of the fund raising events:

 1. Norway

Fund raising event in Norway

2. Pretoria, South Africa

Students from Pretoria, South Africa organized fund raising events

3. Israel

Eritreans from Israel

Testimonies

Eritreans from Israel

Some of the victims while giving a testimony, Khartoum

End of Part 1/2

Not a vessel to be filled but a kindle to be ignited

I read two important biographical books in 2006-2007. One about Gandhi and second about Albert Einstein. Though I was enlightened by both books, what has the greatest impact on my life journey then after is what Albert Einstein said. It reads:

“Our mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled”

Sometimes it becomes frustrating when you get neither the vessel nor the fire to be kindled around or within you. Yet, the fact remains always true. We have a non-ignited fire within us.

Therefore, when we interact, let our energy be directed to fire the kindle within us. Do not let the vessel to be filled. Let you leave it empty. Within an empty vessel, there is everything.

Remember, the universe came from nowhere and it will go nowhere. We are just like that. Let us live within, therefore.

And if you want to purify your already filled vessel, come back and contemplate. Just contemplate.

Late-night meditation.