Tag Archives: Bisha Mining

ሃገረ ስዊዘርላንድ: ልዕሊ 400 ሚልዮን ፍራንክ ዝዋግኡ ዘይተጻረየ ወርቂ ቢሻ ከዚና

ወርቂ ብሻ ካብ 2011 ክሳብ 2013 ዝነበረ ግዜ ብኩባንያታት ዕደና ተዓዲጉ ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣተወ ወርቂ ዳግማይ ተጻርዩን ተመስሪሑን ናብ መኽዘናት ባንክ ስዊዘርላንድ  ከምዝተዓቀበ ማዕከናት ዜናን መርበብ ሓበሬታን የቃልዓ ኣለዋ። እዚ ብቋንቋ ጀርመን ኣብ www.aargauerzeitung.ch ብዕለት 30/08/2017 ተጻሒፉ ዝተዘርግሐን ብመልክዕ ዶክመንታሪ ድማ ኣብ መደበር ተለቪዥን  “SRF”  ብዕለት 30/08/2017  ካብ ሰዓት 20፡55 (ብኣቋጻጽራ ኤውሮጳ) ጀሚሩ ዝተፈነወ መደብ ንምስጢራት ንግዲ መዓድናት ኤርትራ የቃልዕ ኣሎ።

ዶክመንቲ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቕ

እዚ ካብ 2011 ኣትሂዙ ብሕቡእ ክግበር ዝጸንሐ ንግዲ 22 ቶን (220 ኩንታል)  ዝኸውን ዋግኡ ድማ ልዕሊ 400 ሚልዮን ፍራንክ (ናይ ስዊዘርላንድ ባጤራ) ዝግመት ብዝተፈላለያ ኩባንያታት ስዊዘርላን ከምዝተዓደገን ነቲ ወርቂ ዳግማይ ብምጽራይ ድማ ብልዑል መኽሰብ ኣብ ባንክታት ስዊዝ ይኽዘን ከምዝጸንሐን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመልክት።

ኣብ ዕደና ወርቂ ዝነጥፋ ኩባንያታት ስዊዝ ልዕሊ 32 ከምዘለዋ; ካብ 2013 ኣትሒዘን ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር( USD 1 Billion) ዋግኡ ዝግመት ናይ ዕደና ብርክታት (mining shares) ኣብ ማዕከን ወርቅን ነሓስን  ዝኾነ ሃገራዊ ባንክ ስዊዝ ሸፊነን ከምዘለዋ Smaulgld ዝተባህለ መርበብ ኢንተርነት ይሕብር። ሃገራዊ ባንክ ስዊዝ ናይ 2013 ዕቑር ወርቅን ነሓስን ዝነበሮ 500 ሚልዮን ዶላር ዝግመት፣ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ብርክታቱ ናብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ከደይቦ ክኢሉ ኣሎ።

mining shares SNB

ብርክታት ኩባንያታት ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራኤ ባንክ ስዊዝ  ናይ 2016 ብመንጽር 2013 (ምንጪ፡ Smaulgld)bisha_mining

ዝተጻረየ ወርቂ (ምንጪ ስእሊ: GOLDCORP SWITZERLAND GMBH)  

ኣብ’ዚ ሓጺር ግዜ ዘኻዕበቶ ምጣኔ ሃብቲ ኣገናዚብካ ዕደና ወርቂ ብሻ ቀንዲ ምንጪ ሃብቲ ናይ”ዘን ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ስዊዝ ብርክታት ዝውንና ኩባንያትት ክኸውን ዘለዎ ዓቢይ ተኽእሎ ኣሎ።

ባንክታት ስዊዝ ብስቱር ምስ ህግደፍ ዝገብርኦ ንግዲ ናይ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ  እዩ። ንኣብነት፤ ኣብ 2015 ዝወጸ ምስጢር ከምዝሕብሮ ብስም 32 ኤርትራውያን መንነቶም ዘይተፈልጠ ብስም ውልቀ ሰባት ልዕሊ 690 ሚልዮን ዶላር ኣብ HSBC ዝተባህለ ባንክ ስዊዝ  ካብ 1981 ክሳብ 2006 ዝተቐመጠ ምስጢራዊ ገንዘብ ከምዝተረኽበ ተቓሊዑ ኔሩ። ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ኸኣ ዝኾነ ወግዓዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ዝሕብር ሓበሬታ የሎን።