Jelal Yassin ABERRA – እቲ ክኢላ ማሕበራዊ ምህንድስናን ቃልሱ ንምምስራት ማእከልነት ጀበርትን(Jabartiyyah Order)

Jelal Yassin Aberra – እቲ ዕሉል ተቓላሳይ ንመንነት ጀበርቲ ቀስ ብቐስ መንነትን ክብርታትን ካልኦት ህዝቢ ኤርትራ እናጥፍአ ሓድሽ መንነት ጀበርቲ ከጸባብቕን ክኹልዕን ዝውዕል ናይ ዘመና ተበላጺ ፖለቲከኛ – ሓደ ብሓደ ነቶም ክሕይሉኒ እዮም ዝብሎም ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝሑቆፉ ይገብር። ንኣብነት ከም በዓል ዶር. መሓመድ ኬር ዑመር – ካብ ባርካ፣ ተስፋይ ተምነዎ – ካብ ሓማሴን፣ ወዲ ፍሊፖን ካልኦት ውልቀሰባት ይኹኑ ውድባት ሓደ ብሓደ እናወሓጠ ንቃልሱ ብዘይ ተጻብኦ ዕዉት ንክከውን ዝቃለስ ዘሎ ምሁርን በሊሕን ፖለቲከኛ ዘመና እዩ። ብዙሓት ውን በቲ ንሱ ዝኽተሎ ጥበብ ሰዲዕም ዕላማ ጀላል ያሲንን ብጾትን ኣብ ምትግባር ብዘይ ተጻብኦ ክዉን ንምግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ።

Jelal Yassin ABERRA and his subordinates

Jelal Yassin ABERRA ናይ Social Anthropology ምሁር ኮይኑ ሳልሳይ ወለዶ ካብ Hagos ABERRA – ወኪል ማሕበር Khatmiyyah ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ድማ ብስም መሰል ብሄር ጀበርቲ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ማእከልነት ጀበርቲ (Jebertiyyah Order) ንምትካል ይሰርሕ ኣሎ።

ማእከልነት ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ደቂ al-Mirghani ኣብ ከሰላ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዝሰረቱ ቅዉም ማእከል ኮይኑ ኣብታ ሃገር ድማ ሱር ተኺሉ ንዝሰፍሐ ዕላማታቱ ይንቀሳቐስ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ዝጸንሐ ሕብረተ-ሰብ እናወሓጠ ብካልእ ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ኣብ ምትካእን ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት ድማ ብፍጹም ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ (Jabartiyyah) ክትካእ ይከኣል።

እዚ ዝኾነሉ ድማ እቲ ዝነበረ ሕብረትሰብ ብዝተፈላለየ እናደኸመን እናጸነተን ስለዝኸይድ ክብርታቱን ባህሉን በቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ እናተሰርቀን እናተለወጠን ቀስ ብቐስ ይቕህም። እዚ ማለት ግና እቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ ይጸንት ማለት ዘይኮነስ ናብቲ ሓድሽ መንነት እናረዓመ ስለዝኸይድ መንነቱ ይቕይር። ዝነበረ ታሪኹ ድማ ይርሳዕ። ብፍላይ እቲ ዝነበረ ባህልን ክብርን ኣምጻር እቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ከም ሓደ ፍንፉን ተቖጺሩ ክጉሓፍ ከም ዘለዎ ይግበር። እዚ ኣብ Social Evolution (Social Anthropology) ኣዝዩ ረቂቕ ዓውደ ፍልጠት ኮይኑ ምስዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝቕለስ ዘሎ ቃልሲ መንነት ብሄረ ጀበርቲ ብዙሕ ዘመሳስሎ ኣገባባት ኣለዎ።

ንጀላል ያሲን ኣበራ ኣቦሓግኡ(Grand father) ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ወኪል Khatmiyyah Order) ኣብ ከበሳ ኤርትራ ኮይኑ ምስቶም ኣብ ከሰላ ዝማእከሎም መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ al-Mirghani ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮ ኮይኑ ከም ወኪል ኣብ ኣስመራ ሓያል ምንቅስቓስ ኣሕዋት ኻትምያ መስሪቱ። ንሱ ዝመስረቶ ጨንፈር ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣስመራን ካልኦት ኣብ ከበሳ ዝርከባ ከተማታት(ብፍላይ ኣብ ሰራየ) ስሩዕ ስርሐን ይቕጽላ አለዋ።

Grand Mosque of Khatmiyyah Order፡ Kassala, Sudan

እቲ ብኣበራ ሓጎስ ዝጀመረ ምንቅስቃስ ድማ እንሆ ሕጂ ናብ ሳልሳይ ወለዶ ሰጊሩ ኣብ Norway ከም ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ወዲ ወዱ ንABERRA HAGOS ዝኾነ Jalal Yassin ABERRA ይቕጽል ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ እንተሃልዩ ጨንፈር ኻትምያ ዘይኮነስ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center) ኣብ ኤርትራ ንምትካል ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምንቅስቃሳት ዝተሰነየ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ድማ ብስም መሰል መንነት ብሄረ ጀበርቲ ዝንቀሳቐስ ግን ከኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረትሰብ ግቡእ ክብሪ ዘይህብ ምንቅስቓሳት ጽባሕ ውን ዘይተደልየ ነውጽታት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈጥር ይኽእል እዩ።

ቀዋሚ ሕብረተሰብ ዝበሃል የሎን። Social evolution ኩሉ ግዜ ምስ ሃለወ እዩ። ነገር ግና ኣብ ፖለቲካዊ ነውጽታት ተሓቢእካ ዝግበር ሽርሕታት እንትርፎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣዎንታዊ ፍልቀት( Positive Evolution) ከኸትል ኣይክእልን እዩ።

ብፍላይ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ እናወንጀልካን እናኣጸለምካን(ንኣብነት ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ክርስትያናዊ ወገን ኤርትራ) ዝግበር ምስፍሕፋሕ ነቲ ባህርያዊ ዝኾነ evolution ጨውዩ – systematic and direct elimination of societies and social values የኸትል እሞ መልክዕ ናይ መግዛእቲ ይሕዝ። ብፍላይ እዚ ዕላማ’ዚ ብፖለቲካዊ ስልጣን ክጭበጥ ምስ ዝሕሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ይህልዎ።

ወላ’ኳ Jelal Yassin ABERRA ዝገብሮ ዘሎ ረቂቕ ኲናት ውልቃዊ ክበሃል እንተኸኣለ እቶም ጎኑ ጎኑ ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት(ንኣብነት Dr. Mustafa Lysedie) ማሕበራት(ማሕበረ ኮም ጀበርቲ) ፖለቲካዊ ውድባት(Al-Nahda Party) ወዘተ ብመሰረቱ እቲ ብኣበራ ሓጎስን ደቁን ዝጀመረ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቃልሲ ንምቕጻልን ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕን እዩ። እዚ ድማ ብስም ብሄረ ጀበርቲ ጉልባብ ተጠቒምካ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center/Order) ንምምስራት እዩ። እዚ ማእከል ድማ ቀንዲ ሕመረቱ ሃይማኖት እስልምና ኮይኑ ንመንነትን ማሕበራዊ ክብርታት(Identity and Social Values) ሕብረተሰብ ጀበርቲ ዝቕልስ ዝዓለመ ማእከልነት ምቛም ማለት እዩ።

እዚ ምምስራት ማእከልነት ብቅንዕናን ግሉጽን ምስ ዝስራሕን ዝህነጽን ጸገም ዝፈጥር ኣይኮነን። ድሮ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ማእከላት ነናተን መንነትን ክብርታትን ዘለወን ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ’ውን ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ብዙሓት እየን። እዘን ማእከላት ሃይማኖታውን ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ወዘተ ክኾና ይኽእላ።

ንኣብነት ናይ Orthodox ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ካቶሊክ ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ምስልምና ዝተፈላለየ ማእከልነት (ብፍላይ ናይ Sunnah Islam) ወዘተ።

ማእከላት ንምቛም ናብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ሸንኮለል ምኻድ ኣየድልን እዩ። ብፍላይ ንከማኻ ማእከልነት ዘልዎ እናጸለምካ ወይ ክብሪ ከይሃብካ ማእከልነት ክትፈጥር ምጽዓር ብፍጹም ቅኑዕ ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝምራሕ ቃልሲ ማሕበር ጀበርቲ(Jabartiyyah Order) ከስተውዕለሉን ካብ ዘየድሊ ምርጻም ወጺኡ ብፍልጠን ንቕሓትን መሰል ኩሉ ኤርትራውን ክብርታት ኤርትራውን ዝኽበረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓቢሩ ክቃለስ ይግባእ።፡

ኣብ’ዚ ግዚ’ዚ ኤርትራዊ ማእከልነት (Eritrean Order) የብልናን። ማእከልነት ኤርትራ ከይ ተኸልካ ካልኦት ንኣሽቱ ማእከላት ኣብ ምምስራት ዝግበር ቃልሲ ድማ ኮንቱ ድኻምን ፍሽለትን እዩ ዘስዕብ። እንሆ’ውን ኣብ’ዚ 27 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ማእከልነት ስለዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ፋሕ ይብል ኣሎ።

ኣነ ከም ኤርትራዊ ዕላማይ ማእከልነት ኤርትራውያን(The New Eritrean Order) ንምምስራት እዩ። ነዚ ማእከልነት ክውን ከይከውን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ ብዝከኣለኒ ኣብ ምልላይን ብዛዕብኦም ናብ ህዝቢ ምቅላዕን ይንቀሳቐስ ኣለኹ።ሓደካብዚ ምንቅሳቕሳተይ ድማ ከም በዓል Jelal Yassin ABERRA ዝገብርዎ ዓይነት ቃልሲ ህዝቢ ንኽፈልጦም ምግባር እዩ። ህዝቢ ፈሊጡ ድማ ከከም ኣድላይነቱ ድማ ክግምግምን ይሕግዝ።

2 thoughts on “Jelal Yassin ABERRA – እቲ ክኢላ ማሕበራዊ ምህንድስናን ቃልሱ ንምምስራት ማእከልነት ጀበርትን(Jabartiyyah Order)”

 1. Selam Musa:
  Few facts here :
  Tes is :
  -A well educated young chap and PURE Eritrean with a Master’s Degree in Agroindustrial Engineering with a BSC degree in Engineering
  -He has served as a Warsai Intellectual for over five yrs for FREE besides completing his National Service
  -He is a well trained Political Cadre and fluent in Tigrniya,Tigrayit ,English ,Blen and French as well as in Chinese I believe
  -His articles are,for the most part,well referenced and mostly Scientific
  -His vision seem to be to see a United and Strong and Liberal Democratic Eritrea free from all kinds of polarizing and divisive and revisionist region,tribe and religion based dirty and old fashioned politics !
  My only concern is:
  The unnecessary narration of 500-1000 yrs old stories .
  His indifference about the more dangerous engine and sponsor of most those opportunists working against Eritrea and Eritreans so as to completely nullify anything Eritrean and the Eri ID and to create a new old Axumite Empire as clearly stated by the TIGRAY ELITE fully backed up by the failed TPLF!
  He is not only indifferent but he has been also caught in a day light to support their agenda in the name of Reconciliation by completely and deliberately ignoring the ongoing and no stop destructive agenda of the Tigray Elite and the TPLF GANG!
  I might have misread him but that is the way he has expressed things.
  As far as the dangerous Eri Islamic Elite’s agenda is concerned,he is spot on based on facts.
  Hint:
  His convincing argument about the Jeberti Elite and its /their agenda in general and their role as sponsored by the TPLF (we know Dr Jelal Abera and his affiliation with the TPLF ….
  The role of Turkey (and Qatar by proxy)in this business and its relationship with the TPLF( the TPLF cashed a $1 billion to Turkey in the name of Industrial parks In Mekele and the TPLF has Arner itself to its teeth thru Turkey and others thru Al Beshir’s help/Port Sudan)!
  He is spot on about the danger Eritrea has faced from multiple angles in the name of religion ( Muslim Brotherhood and Jihadists) ,region( akeleguzai ) and the AgAzian Movement!
  But what he is missing or mixing up albeit deliberately,is that,while he knows about these dangers Eritrea and Eritreans have faced with,he does not focus on solutions as to how to maintain Eritrea!s unity and Sovereignty as well as Territorial Integrity!
  If he really cares about Eritrea and Eritreans ,then he should show us the $$ by focusing on:
  -Strengthening Eritrean Unity
  -Fighting Against Eritrea’s enemies
  The group called Alena Walta Hagher and Mahmoud Saleh are doing a better job.
  Aside from their blind support of the PFDJ REGIME,the EPLF ROOM and his star propagandist called Wedi Taba are doing a great job when it comes to Eritrean unity and sovereignty !
  The YeAkil group could have been an ideal solution but we heard that it is hijacked and sponsored by the TPLF!
  What a MESS!
  Thought the TPLF is dead!
  My point is that at this moment of our history we do. Or any distracting ideas or groups but a United Front of justice seekers and groups to create a conducive environment to build a Strong, a Just ,a United, and a Prosperous Eritrea.
  That is:
  To ratify an all inclusive Constitution to have constitutionally governed Eritrea with equal representation of the stakeholders with equitable distribution of resources !
  We can talk later about language or creating extra tribes….and the constitutionally elected assembly shall handle those house keeping issues.
  Eri wedehanka!

  Like

 2. አቲ ደስ ዝብለኒ ነገር አንተሎ አዚ ንስካ ትጥቀመሉ ዘለካ ሜላ ረቂቅ ኢልካ ትሓስቦ ግን ፎኪስ ሙካኑ ዘይምፍላጥካ አዩ።
  አዚ ኩሉ ትዛረቦን ጥጽሕፎን ሓንቲ ማዓልቲ ጭብጢ ሒዝካ ክትዛረብ ኣይራኣኣኩካን
  አቲ ድሌትካ ግን ፍሉሉጥ አዩ ኣቓልቦ ኢካ ትደሊ
  አዞም ኣናብስ ካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ናትካ ደርጃ ወሪዶም ብዘይምምላዶም መሊስና ክነክብሮም ጌርካና
  ምዝጋባ ይብጻሕካ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.